Obrasci, pravilnici, zakonske odredbe

/Obrasci, pravilnici, zakonske odredbe
Obrasci, pravilnici, zakonske odredbe 2019-09-21T20:00:51+00:00

Obrasci, pravilnici, zakonske odredbe

Opšti uslovi poslovanja

 • Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo ŽIX-SPORT D.O.O. Bačka Palanka, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.zixsport.com obaveštava:
 • da se prodaja robe putem internet sajta www.zixsport.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva ŽIX-SPORT D.O.O. Bačka Palanka, Blok Partizan zanatski centar CITY bb 21400 Bačka Palanka, matični broj 21467570, telefon +381 063-321-532;
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.zixsport.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.zixsport.com
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.zixsport.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili uplatnicom u pošti;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da za sve porudžbine vrednosti manje od 9.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos od 290,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 9.000,00 dinara isporuka je besplatna;
 • da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, koji se može preuzeti ovde.
 • da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku – Pravo na odustajanje

Podaci o trgovcu

Naziv: ŽIX-SPORT D.O.O. Bačka Palanka

Adresa: Blok Partizan zanatski centar CITY bb 21400 Bačka Palanka

Delatnost i šifra delatnosti: Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda – 4619

Matični broj: 21467570

PIB: 111352252

Web adresa: www.zixsport.com

Kontakt telefon: +381 063-321-532

Kontakt e-mail: office@zixsport.com

Pravilnik o kataloškom poručivanju proizvoda

 • Mesto isporuke poručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
 • Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.
 • Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio uplatu ,a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno.
 • Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu i isporuku robe (Ime i prezime, JMBG, puna adresa boravišta, veličina i model artikla)
 • Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu.
 • Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana porudžbine.
 • ŽIX-SPORT D.O.O. garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.
 • U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatraće se da je kupoprodaja nije zaključena.
 • U slučaju da Kupac odustane od kupovine ,a novac je već uplaćen dužan je da podnese zahtev za povraćaj novca uz kopiju lične karte ili pasoša.
 • Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.
 • Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.
 • Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.
 • U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknađuje nastale troškove.
 • Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.
 • Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled ne odgovarajuće upotrebe.
 • Rok za postupanje po reklamaciji iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije, a u roku od 8 dana trgovac će odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju sa izjašnjenjem o zahtevu potrošača.
 • Po propuštanju roka za reklamaciju Kupcu na raspolaganju stoje parnična sredstva predviđena zakonom.
 • Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i normama javnog poretka.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

ŽIX-SPORT D.O.O. Bačka Palanka , kao lice odgovorno za prikupljanje podataka, vrši obradu neophodnih podataka, poštuje privatnost i posvećen je zaštiti podataka korisnika svojih usluga. (u daljem tekstu:ŽIX SPORT)

ŽIX SPORT se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije korisnika na Internet servisu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima.

ŽIX SPORT se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.

ŽIX SPORT će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

ŽIX SPORT vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu ( Registrovani korisnici).

ŽIX SPORT vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ŽIX SPORT rukuje ličnim podacima o Korisniku, vezano za usluge koje pruža:

 • Online pružanje usluga
 • Prava Korisnika – Identifikacija onih usluga kojima Korisnik može da pristupi
 • Izrada statistike, analiza
 • Obraćanja sa ciljem uspostavljanja direktnih poslovnih kontakata, i u svrhe marketinga (npr. newsletter)
 • Obezbeđivanje radnje za postavljanje sadržaja koje je kreirao Korisnik (npr. chat, komentari)
 • U pojedinim slučajevima organizovanje i održavanje igara na sreću, obaveštavanje pobednika i obezbeđivanje poklona za njih,

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, ŽIX SPORT obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – ŽIX SPORT Bačka Palanka, Blok Partizan zanatski centar CITY bb 21400 Bačka Palanka
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje izvršenja ugovora o kupoprodaji, odnosno omogućavanje e-trgovine i nesmetanog funkcionisanja ŽIX SPORT Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u ŽIX SPORT-u koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik ŽIX SPORT Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka neophodno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju

Član 4.

Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet servisu.

Član 5.

ŽIX SPORT DOO ne obrađuje podatke maloletnih lica

ŽIX SPORT ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 6.

ŽIX SPORT poštuje privatnost korisnika ŽIX SPORTInternet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, ŽIX SPORT neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim ovim Pravilnikom i u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 7.

ŽIX SPORT može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o operativnom sistemu, pregledaču internet sadržaja, posećene web stranice, broj posetilaca i slično. Ove podatke ŽIX SPORT može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Internet servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. ŽIX SPORT ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 8.

ŽIX SPORT DOO prikupljene informacije ne daje na uvid, niti se razmenjuju, s drugim organizacijama, preduzećima i ustanovama, osim u slučajevima kada je to izričito propisano zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Korisnika uključujući i narušavanje privatnosti Korisnika

Član 9.

ŽIX SPORT DOO je preduzeo sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Član 10.

Korisnici će svoja prava iz ovog Pravilnika koristiti prema ovde navedenom. Na osnovu toga Korisnici:

 • Imaju pristup podacima kojima i sami rukuju, odnosno koja ih identifikuju,
 • Mogu zatražiti ispravljanje ili brisanje pogrešnih podataka,
 • Mogu zatražiti da im se obrišu Lični podaci, recimo kada oni više nisu potrebni u one svrhe zaštite podataka, zbog kojih su isti prikupljeni,
 • U određenim okolnostima mogu zatražiti ograničavanje korišćenja podacima (npr. Korisnik nije zadovoljan sa tačnošću podataka, za period kada se isti proveravaju),
 • Mogu tražiti da im podaci budu prenosivi ( što znači da će svoje podatke primati u raščlanjenoj formi, koja je primenjiva u širokom krugu, i koja se čita na aparatu, te da isto prosleđuju drugom rukovaocu podataka u skladu sa relevantnim propisima),
 • Mogu povući svoj pristanak.

Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 11.

Na pisani zahtev korisnika, ŽIX SPORT DOO je u obavezi da istom dostavi podatke koje je prikupio u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 12.

Primena ovog pravilnika je obavezna u poslovanju ŽIX SPORT-a.

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamancija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda na veliko i malo ( sportska obuća, odeća, i ostala roba).

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Trgovac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2.

Trgovac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3.

Potrošač u smislu ovog Pravilnika koju uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

Član 4.

Ako je proizvod u prodaji, a služi kao izložbeni primerak na takvim proizvodima mora da stoji naznaka “uzorak” ili “nije za prodaju”. Isto tako ako se prodaje roba sa nedostatkom, ta roba mora fizički biti odvojena od ostale robe sa vidljivim nazivom “roba sa nedostatkom”.

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 5.

Potrošač ima pravo da kod trgovca na malo vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Član 6.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi fisklani isečak na uvid ili drugi dokaz o kupovini.

Član 7.

Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz (fisklani isečak, slip, administrativnu zabranu) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu gde se reklamira u zakonom propisanom roku.

Član 8.

Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.

Član 9.

Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda fisklani račun sa svim propisanim elementima.

III OBAVEZE TRGOVCA

Član 10.

Trgovac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 11.

Trgovac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.

Član 12.

Trgovac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i kakrakteristikama robe.

Free WordPress Themes, Free Android Games